Algemene voorwaarden

Guido Hibma Photography

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een
overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Guido Hibma / Guido Hibma Photography, KvK 58833579, tevens gebruiker van deze
algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst
gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en
voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum
van verzending door de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat
fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als
aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs
aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour
gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de
waarde van de cadeaubon.
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een
ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering
van de bon. Wel is het mogelijk het resterende tegoed voor toekomstige aankopen te
gebruiken.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de
omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen
te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een
globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en
uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande
elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend
begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en
zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan
extra kosten met zich meebrengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Ontwerp
1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt,
digitaal voorgelegd worden.
3. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de USB-stick of digitale downloadlink met fotobestanden, maximaal 4 weken
de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf door te geven. Na deze periode
zal fotograaf zonder overleg een selectie maken.
4. Opdrachtgever krijgt maximaal 1 keer de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan
te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn
enkel tegen betaling mogelijk.
5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan
opdrachtgever.
6. Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft
goedgekeurd.
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden
8. Bij het afnemen van fotoalbums dient vooraf het gehele afgesproken verkoopbedrag te zijn overgemaakt aan de fotograaf.

Artikel 8. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij
anders overeengekomen.
3. Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij
anders overeengekomen
4. De online presentatie blijft 3 maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen een kleine vergoeding
verlengd worden.
5. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de
mogelijkheid producten te bestellen bij fotograaf.
6. Bij bestelling van producten via de online bestelmodule ontstaat een overeenkomst tussen
opdrachtgever en een professioneel fotolab, waar fotograaf geen partij bij is.
7. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de
mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven of ze een foto ook anders bewerkt wil hebben.
8. Fotobalbums worden, tenzij anders overeengekomen, 6-8 weken na betaling van de factuur
geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal en de drukte bij de drukker.
9. In het geval van huwelijksfotografie worden digitale fotobestanden uiterlijk vier weken
nadat ze online beschikbaar zijn gesteld, tevens in jpg-formaat op USB-stick aan
opdrachtgever geleverd (Mits ze een pakket hebben gekozen waarin de USB stick zit) In het geval van zakelijke overeenkomsten worden de foto
bestanden altijd digitaal aan geleverd in de vorm van een downloadlink. Prints of afdrukken op welk materiaal dan ook kunnen via de fotograaf ten alle
tijden verkregen worden.
10. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte
levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
11. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of
product is ontvangen.
12. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
13. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

Artikel 9. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan
opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen
uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur
sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand
aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van
de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de
opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van
de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te
ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de
overeengekomen totaalprijs in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de
opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig
zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum
overeenkomen.
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en
extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen
datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum
overeengekomen worden.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van
de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door
fotograaf.

Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen
uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden
voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot
het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader
van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en
demonstratie materiaal. Echter nooit zónder uitdrukkelijk toestemming van de
opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten
de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële
doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te
verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen
aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten
behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting
tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als
een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent
fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter
vergoeding van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders
overeengekomen. Echter nooit zónder uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever.
Dit in overeenstemming van de bepalingen AVG-wetgeving.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
Echter nooit zónder uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij
fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Ook toestemming voor publicatie van
werken wordt door beide partijen vastgelegd in een schriftelijke verklaring portretrecht.
4. Ook afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
5. Opdrachtgever geeft, met het geven van de opdracht, automatisch toestemming aan de
fotograaf om de digitale bestanden te bewaren op welk medium dan ook. Alle bewaarde
bestanden zullen niet toegankelijk zijn voor derden en zullen onder de meest veilige
omstandigheden opgeslagen worden. Dit geheel overeenkomstig met de bepalingen in de
AVG-wetgeving 2020.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens
vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen
of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Guido Hibma / Guido Hibma Photography en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Guido Hibma Photography en geldig sinds 7 November 2013.

Wil je een leuke shoot boeken?

Of heb je een vraag over mijn beschikbaarheid?

Kom snel in contact met mij
via
WhatsApp chatbutton
.

PARTICULIER

Trouwreportages
Familiefoto’s
Zwanger & Baby
Huisdieren
Auto’s & Motoren
Loveshoot

Fotografieles

Privéles Fotografie
Privéles Foto’s Bewerken

ZAKELIJK

Editorial
Bedrijfsfotografie
Gemeente
Persfoto’s
Zanger & Bands
Vechtsport

Videografie

Bedrijfsvideo’s

WEBWINKEL

Cadeaubon
Webshop

Fotokunst

Foto’s op je muur
thuis of op kantoor

Klantenlogin

Login + Nabestellen

IN DE MEDIA

Publicaties

ONZE BEDRIJVEN

GuidoHibma.nl
Brêgebouwers.nl

PARTNERS

SuperSEO.nl
IT-Wizzard.nl
Digivisuall.nl

BEDRIJFGEGEVENS

info@guidohibma.nl

+31622213430

KVK: 58833579

BTW: NL001451754B90

Direct contact met mij? Start de WhatsApp chat